• 12JUL

  Referat af generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent og referent. 

  Marianne blev valgt som begge

  1. Bestyrelsens beretning.

  Patrick berettede om diverse aktiviteter i året der er gået – mest i form af nyanskaffelser. Det være sig ny facade på indgangsparti og skilte. Der er købt nye maskiner (skulder-presse &  bryst-presse). Derudover blev det berettet at der er indgået fornyede aftaler mellem bestyrelsen og receptionisterne & instruktørerne omkring ansvarsområder.
  Også arbejdsgange og arbejdsopgaver er blevet genforhandlet med rengøringen – Specielt under corona.
  Pt arbejdes der fortsat på det nye medlemssystem, ForeningLet, der snart sendes i test blandt udvalgte medlemmer. 

  Siden sidste generalforsamling er vores forening desuden blevet en del af DGI.

  1. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af næste års budget. 

  Linda gennemgik nøje regnskabet, der viser et fint overskud og solid egenkapital. Ikke mindst takket være støtte fra kommunen. Inden corona havde vi 300 medlemmer, hvoraf mange fortsatte deres medlemsbetaling trods corona nedlukning. Dags dato har vi 165 medlemmer.

  Via vores nye medlemskab af DGI skal vi ikke længere betale for Anti Doping, da dopingkontrol er en del af DGI-medlemskabet.

  Regnskabet er godkendt.

  1. Behandling af indkomne forslag. 
   1. Ny kontingent for alle medlemmer.
    1. Efter lidt debat blev det vedtaget at der fremover skal være ens kontingentsats for alle. Det gør det lettere for de frivillige at administrere. Kontingent er fremover 190 kr./md.
   2. Nye vedtægter – blev vedtaget af generalforsamlingen
  1. Valg af
   1. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Linda, Marianne, Linea og Lajla blev genvalgt
   2. To suppleanter skal vælges for 1 år ad gangen – Dennis og Alexander blev valgt
  2. Evt.
   1. Der blev foreslået at indføre et familiemedlemskab og 10-turs kort – hvilket bestyrelsen vil arbejde videre med.
   2. Der blev efterlyst mere synlighed på tilbuddet om booking af instruktør via hjemmesiden.
  1. Underskrifter