• 30APR

  Referat generalforsamling 16 Marts 2022

  Referat generalforsamling 2022

  1. Valg af dirigent og referent

  Marianne blev valgt

  2. Bestyrelsens beretning.

  Patrick fortalte om aktiviteter i årets løb og særligt de investeringer der er foretaget. Blandt andet fri bend over row, fri lat pull down, Fri bryst presse, kabel tårn, samt ny bicep og lower back maskine. Udover det har vi kørt en proof of concept på Foreninglet som vores nye medlemssystem og regnskabssystem.

  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af næste års budget.

  Forelagt og godkendt af forsamlingen.

  Regnskabet kan ses her

  4. Behandling af indkomne forslag

  Forslag om at overgå til at være en del af Billund Idrætsforening. Marianne   orienterede om hvordan det er at være en del af paraplyorganisationen. Generalforsamlingen havde ingen indvendinger og Marianne indleder nu processen med fusion med Billund Idrætsforening.

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  På valg: Patrick og Linda (modtager ikke genvalg)

  Pernille Grundahl Jørgensen blev valgt ind og da ingen andre meldte sig, må bestyrelsen indskrænkes til 4 medlemmer.

  Den nye bestyrelse er konstitueret som følgende:

  Formand: Marianne

  Kassere: Pernille

  Bestyrelsesmedlemmer: Linea & Laila.

  Suppleanter: Dennis & Patrick.

  4. Evt

  Det blev foreslået at lave et regnestykke på hvor break even er mht medlemmer og udgifter.

  DGI bør kontaktes for at lave anti-dopingkontroller i centret, da der er mistanke om misbrug blandt enkelte medlemmer.

  Der efterlyses flere frivillige til små opgaver i centret. Vi indskærper at vi er en forening, hvor alle hjælper hinanden.